A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Виноградівська об'єднана територіальна громада
Херсонська область, Олешківський район

Ясла-садок "Барвінок" Виноградівської сільської ради

ясла-садок ″Барвінок″ Виноградівської сільської ради,

с.Виноградове, вул. Ларіонова, 11

Звіт   керівника - 2017р.

Про підсумки роботи ДНЗ»Барвінок»

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завдання у 2017/2018 році — створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

Документи в галузі освіти націлюють нас на необхідності продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. 

      У Змінах до Закону України «Про дошкільну освіту» визначено -  дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи неперервної освіти в Україні. Адже упродовж дошкільного віку закладаються основи навчальної діяльності дитини, що стане провідною у її подальшому житті й особистісному становленні. Вченими  - психологами, фізіологами, педагогами доведено-  чим більше дитина пізнає в ранньому віці, тим допитливішою, розумнішою вона буде.

Для цього у дошкільному навчальному закладі «Барвінок» Виноградівської сільської ради створено усі умови для розвитку, навчання та виховання дітей та їх соціалізації у суспільстві в цілому.

Всього груп в ДНЗ -7 ( 6 груп в я/садку та 1 група на базі ЗОШ). 

Усього дітей в ДНЗ на 01.06.17р.- 147 дітей

Планується випустити до ЗОШ в 1 клас -      дітей.

 Планується зарахувати  - 44 дитини.

 Освітня робота з дітьми проводиться з урахуванням гуманістичного, особистісно орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного підходів. Освітній процес будується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та змісту програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Згідно  методичних рекомендацій ХАНО, рішення педради з 03.09 .15р. працюємо за інтраіндивідуальною моделлю соціалізації особистості.

 Провідним завданням  інтраіндивідуальної моделі соціалізації особистості  є необхідність помітити вподобання, прагнення, нахили дитини. 

      Інтраіндивідуальна модель соціалізації особистості забезпечує сьогодні:

-   особистісно  орієнтований підхід  відповідно до сучасних пріоритетів освіти;

 • використання варіативних програм з англійської мови, образотворчого мистецтва, фізичного розвитку;
 • створення  відповідного розвивального середовища;
 • організацію  взаємодії педагога й дитини  за принципами творчого  партнерства, співробітництва;
 • роботу спеціалістів різного профілю (мережа гуртків різного спрямування  на безоплатній основі);
 • роботу над  художньо – естетичним  розвитком як пріоритетним напрямком  роботи  ДНЗ;
 • налагодження  тісної співпраці з батьками.     

Виходячи з науково –методичної проблеми району та області педагогічний колектив ДНЗ працював у 2016-2017р. над вирішенням таких завдань:

1.Збереження та зміцнення здоровя дошкільників.

2.Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої та патріотично налаштованої особистості.

3.Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку.

4. Співпраця ДНЗ та ЗОШ.

5.Удосконалення роботи із сімєю,широке залучення батьків до освітнього процесу.

6.Удосконалення педагогічної майстерності та професійної компетентності педагогів.

Реалізовуючи завдання річного плану   у ДНЗ у 2016 -2017р. створили комфортні умови для соціалізації дитини до сучасних вимог суспільства, сприятливе середовище для виховання  в дітей  інтересу до мистецтва, розвитку творчих здібностей. Шляхом оптимального використання   навчальних  засобів, інтерактивних форм в роботі з дітьми здійснюємо головне завдання  дошкільної освіти   – розкриваємо дитині соціальний світ і допомогаємо їй здобути соціальний досвід,  зрозуміти своє місце в соціумі.

 Основною характеристикою, що свідчить про здатність ДНЗ успішно провадити свої послуги є його конкурентноспроможність. Це поняття відображає як аспекти діяльності ДНЗ так і якість освітніх послуг,які він надає.

Які ж основні ознаки сучасного ДНЗ?

1.Високий рівень якості освітнього процесу.

2.Контакти – взаємодія з батьками, громадою, школою,іншими соціальними інститутами.

3.Концепція розвитку, планування, уявлення про майбутнє.

4.Матеріальна база.

  Уся робота адміністрації ДНЗ спрямована на вирішення головного завдання- зробити я/с»Барвінок» сучасним дошкільним навчальним закладом, який успішно буде провадить свої освітні послуги, буде позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей. 

1. Рівень якості освітнього процесу залежить від педагогічної майстерності педагога, його творчої активності.Тому методична робота направлялася на розвиток професійної майстерності, на оволодіння інноваційними методами та технологіями, інтерактивними формами навчання.

Моніторингові дослідження свідчать – педагоги активно апробовують інновації, підбирають найбільш ефективну технологію для рішення педагогічних задач,особистісний фаховий рівень педагогів постійно зростає.

У порівнянні з 2015-2016р. усі педагоги освоїли і  запроваджують такі інноваційні технології:

Проектна навчальна діяльність -100%;

Групова навчальна діяльність – 100%;

Музейна педагогіка -100%;

Орф- педагогіка -100%;

Нетрадиційні здоровязбережувальні технології – 100%;

Школа ейдетики -100%

Сендплей –

Мнемотехніка- 

ІКТ- технології –широко запроваджують -75% педагогів.

   Якісний показник педагогічних кадрів становить:

Вища кат. -8 педагогів, неповна вища- 8 педагогів.

Пед. звання- 20%, вища кат.-20%, 1кат.-14%, 2кат.-6%,- усьго 40%

Спеціаліст-34%, спеціал.9 тар.розряду- 26%

Створення моделі методичної роботи на основі модульно диференційованого підходу

забезпечує якісну роботу творчих лабораторій:»Веселка здоровя»,»Екологічна абетка»,»Піщинки- веселинки»,»Чарівні фарби і талановиті пальчики».

Робота творчих лабораторій скоординована на розробку та реалізацію творчих проектів, спільних проектів з батьками.

ДНЗ вже 5 років працює за розробленою системою виховання на основі цілісної формули здорового способу життя. Робота колективу з цього питання направляється на формування здоров̛язбережувальної компетенції дитини.

Для реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти у ясла – садку  працюють гуртки:

- туристично-краєзнавчий »Стежками рідного краю»;

- розвитку творчих здібностей»Домісолька» та»Дивосвіт».

Відповідно до наказу відділу освіти ОРДА від21.09. 2016 року в дошкільному закладі здійснено вивчення рівня розвитку дітей із застосуванням кваліметричного підходу. Моніторингом було охоплено 49 дітей старших груп.

За результатами моніторингу встановлено:

Високий рівень розвитку мають – 61% вихованців.

- достатній – 33%;

- середній – 6%;

- низький -0%

Якість знань дітей старших груп становить з:

- формування математичних уявлень – 88%;

- навчання елементів  грамоти – 79%;

- мовленнєвий розвиток – 90%.

Результати моніторингу свідчать про високий рівень засвоєння програмового матеріалу та якість наданих освітніх послуг.

  2.   Проблема наступності ДНЗ та ЗОШ актуальна на протязі багатьох років і неодноразово обговорювалася на різних рівнях - серед учених, працівників освіти, батьків.

Безліч протиріч і претензій, що неминуче виникають між ланками освіти,  вимагають пошуків оптимальної моделі здійснення відповідності, доцільності, життєвості у реалізації безперервного освітнього процесу.

З цією метою між я/с «Барвінок» та Виноградівською ЗОШ  І-ІІІ ступенів  імені Героя Радянського Союзу  О.М. Соценка  укладена Угода про співпрацю та затверджений план заходів по реалізації цієї угоди, що сприяє узгодженості питань щодо розвитку, навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів 1-го класу.

     В рамках Угоди проведено у квітні педагогічну раду- круглий стіл з вчителями початкової ланки з теми«Перспективність та наступність у роботі ДНЗ та ЗОШ»

Рішення педагогічної ради:

 Педагогічний колектив дошкільного закладу поставив перед собою завдання - створити такі комфортні умови для дитини, щоб не тільки уникнути небажаних наслідків при переході від одного етапу в навчанні і вихованні, а й забезпечити наступність в навчально-виховній роботі зі школою,  створити умови для соціалізації дитини до сучасних вимог суспільства.

Однією з умов забезпечення наступності в роботі ДНЗ і ЗОШ є обов'язковість здобуття дошкільної освіти дітей 5-річного віку. На протязі 6-ти років ДНЗ «Барвінок» практикує роботу групи короткотривалого перебування дітей старшого дошкільного віку на базі ЗОШ. Це дозволяє забезпечити 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. Група створена з метою здійснення  системного підходу до соціальної адаптації, фізичного, пізнавального, мовленнєвого, емоційно-ціннісного та художньо-естетичного розвитку дітей перед початком шкільного життя. Освітній процес будується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та змісту програми розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт»,»Дитина».

         Взаємодія з батьками -  це напрям діяльності ДНЗ, який залишається одним із найважливіших напрямків роботи ясла-садка. Ефективна робота ДНЗ неможлива без активного залучення родин до участі в освітньому процесі, підвищення  педагогічної культури, формування в них відповідального та усвідомленого ставлення до батьківства, що є передумовою зміцнення сім̛ї та реального захисту прав дітей.

Аналіз результативності використання традиційних форм взаємодії з батьками вихованців засвідчив необхідність впровадження нових,сучасних підходів в роботі з батьками:

-творчі проекти;

-екологічні проекти;

-презентації, мастер- класи, конкурси;

-заходи партнерського спілкування- батьки учасники семінарів, круглих столів, тренінгів, анкетувань;

- день відкритих дверей,- це забезпечило нам формування партнерських відносин з батьками.

Державні документи, зміни що зазнає дошкільна освіта націлюють нас педагогів звернути увагу на педагогічну самоосвіту та педагогічне просвітництво батьків.

  Педагогічний колектив поставив перед собою завдання:

- збагатити виховні вміння батьків;

- активізувати самоосвіту батьків і підвищити її результативність;

- об̛єднатися разом(педагоги , батьки) у виборі й дотриманні базових цінностей виховання та взаємодії з дітьми.

    Провели День батьківського самоврядування,- такий захід дав можливість батькам відчути атмосферу внутрішнього життя дошкільного закладу, отримати педагогічний досвід, по- новому поглянути на характер спілкування з дітьми.

День самоврядування

 1. Розвиток ДНЗ неможливий без бачення перспективи, планування, програми розвитку. Свою діяльність ДНЗ проводив згідно затвердженої Концепції програми розвитку до 2017р. ,яку виконав на 90%.

    Адміністрація ДНЗ розробила програму розвитку ДНЗ»Барвінок» на 2017- 2020р.

    Презентація програми розвитку ДНЗ на 2017- 2020р.

4.  Матеріальна база. Фінансування закладу відбувається згідно помісячного розпису   асигнувань загального фонду місцевих бюджетів.

Придбано і поставлено на облік:

 • телевізор на суму-7930,00гр.;
 • електроскооворідку- 16
 • проведена заміна дерев̛яної підлоги в 2 павільйонах-
 • проведена заміна 2 вхідних дверей ДНЗ на суму-
 • встановлено огорожу на майданчику на суму- 3460,00гр.;
 • придбано посуду на 2 групи;
 • придбано постільної білизни,рушників,ковдр на 2 групи ;
 • виготовлена проектно- кошторисна документація на добудову до ДНЗ 2-хгруп та спортивної зали.

Залучено коштів громади- передано і поставлено на облік матеріальних цінностей на суму:

- ноутбук;

- електронні ваги;

- принтер.

Плануємо:

1.Провести ремонт 1 туалетних кімнат на 1 поверсі, встановлення мебелі,дверей  на суму-усього 58000,00гр.

2.Поточний ремонт холів,коридорів на суму- 3600,00гр.

3.Придбати ковдр,постільної білизни,посуду на 2 групи на суму-36000,00гр.

4.Харчування згідно рішення сесії сільської ради становить для батьків-50%.

Вартість харчування складає : сад - 21.00гр.,яслі-16.00гр.

Виконання норм харчування становить за1квартал -79%

Утримання 1 дитини за1квартал складає -12459,15гр.

5. Адміністація ДНЗ постійно проводить роботу з охорони безпеки життєдіяьності дітей, охорони праці.Травматизму серед вихованців та працівників немає.

 

 Випускний бал в стилі ретро –вечірки

Дошкільні роки... Прекрасні й незабутні…Вони в пам’яті кожної людини все її життя. А випускний бал в дитячому садку- це перший крок дитини у доросле життя. 

       31 травня  у Виноградівському ЗДО я/с «Барвінок» відбувся випускний ранок, який був проведений в стилі  музичної ретро-вечірки під назвою   «В школі першокласних стиляг». Головними на цьому святі були, звичайно, випускники. Тому було  так важливо подбати про яскравість їхніх вражень, зробити свято цікавим, незабутнім. У змісті сценарію свята передбачалися  стильні танці, цікаві вірші, оригінальні  та ліричні пісні,  веселі ігри, інсценівки, сюрпризи та подарунки.  Випускники довго із великим нетерпінням чекали цього дня, терпляче і наполегливо вели підготовку до нього разом зі своїми вихователями Зінченко Л.О., Пітік І.А., Меркотан Л.Б. та музичним керівником  Ратушною І.М. Готувалися до свята з особливою ретельністю не тільки педагоги. Чимало зусиль приклали й батьки. Вони були не лише гостями ретро-вечірки, а й активними учасниками. Щоб  свято стало незабутнім для дітей свої зусилля та артистичні здібності продемонструвала  Бабушинська Віолета (виконавиця ролі  Пепі).       

    Дякуючи спільній, наполегливій та кропіткій праці свято було просто надзвичайним:  хореографічні композиції та дійства, музичні колективні та сольні номери зачаровували своєю красою та самобутністю. Щиро та по - материнському теплі слова прозвучали  для випускників та батьків із вуст директора дошкільним закладом Теленик О.П. З нагоди  свята випускники отримали дипломи та подарунки, а батьки подарували дошкільному закладу костюм святого Миколая.

  Свято зібрало багато гостей у музично-спортивній залі дитячого садка. Серед батьків та працівників дошкільного закладу були і шановані гості: перший заступник сільського голови Бідашку А.Д., Спеціаліст відділу освіти, культури та спорту Майхер О.О., вчителі Ніконова Т.О. та Мала І.С., настоятель Свято-Покровського храму отець Богдан, меценат дитячого садка Проценко І.А. Вони привітали дітей та їх батьків із такою важливою, особливою та незабутньою подією в їхньому житті.

   Цей день був важливим не лише для дітей та їхніх родин, а й для працівників закладу. Адже вони  протягом чотирьох років з особливою теплотою вкладали серця і душі у своїх вихованців. І не так вже й важливо, що їхня щоденна праця і турбота була мало помітною для сторонніх, але всі вони- праля і кастелянша, завгосп і комірник, двірник і підсобний працівник, кухарі, медична сестра та помічники вихователів разом з педагогічним колективом закладу виростили і виплекали їх, наших випускників.

                                 Тож нехай полум'яним суцвіттям

                                 М'яко стелиться стежка добра,

                                 Дорогим нашим, лагідним дітям

                                 В добру путь і на многі літа.

                                                                          Музичний керівник Ратушна І.М.

                                     Звіт  керівника Виноградівського ЗДО»Барвінок»

                                     Про підсумки роботи ЗДО»Барвінок» за 2018рік

 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.  

Сьогодні дошкільна освіта орієнтована на особистість дитини та її пристосування до життя в сучасному світі, формування її взаємин з соціальним оточенням. Сучасний стан дошкільної освіти засвідчує істотні зміни в її змісті( їх відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти), а головне - в організації освітнього процесу на засадах інтеграції та педагогіки партнерства.

Модернізуючи освітній процес, маємо розуміти, що освіта насамперед повинна задовольнити потреби суспільства.

   Документи в галузі освіти націлили педагогічний колектив у 2017-2018н.р.  на необхідності:

- продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу, сприятливого для формування соціальних компетентностей дитини та реалізації індивідуальних творчих потреб кожного вихованця;

-  оновити зміст ,форми та методи роботи;

 - зосередити увагу на інтеграційному підході до розвитку, вихованя й навчання дітей.

  - упровадження активних форм роботи в практику ЗДО.  

 

У 2017/2018 навчальному році ЗДО»Барвінок» працював над науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз» та за Інтраіндивідуальною моделлю соціалізації особистості.

Упровадження активних форм роботи в практику ЗДО потребувало відповідної підготовки педагогічного колективу. А  так як рівень якості освітнього процесу залежить від педагогічної майстерності педагога, його творчої активності -  методична робота направлялася на розвиток професійної майстерності, на оволодіння інноваційними методами та технологіями, інтерактивними формами навчання.

   Працюючи над розбудовою моделі освітнього соціалізуючого простору як засобу успішної соціалізації дітей з 2016 року, врахувавши методичні рекомендації Л.М.Назаренко кандидата педнаук, доцента кафедри менеджменту освіти КВНЗ» Херсонська академія неперервної освіти», ми зупинилися на інтраіндивідуальній моделі соціалізуючого простору. Така модель характеризується і зорієнтована на розкриття творчої індивідуальності кожного вихованця. Працюємо за цією моделлю з 01.09.2016 року в усіх групах.

У центрі моделі знаходиться   концепція «Я- соціальний образ» дитини. Найближчим середовищем соціалізації виступає: сімя, ЗДО(педагоги,батьки),соціум(соціальні інститути).

Соціальний компонент  моделі соціалізуючого простору забезпечений:

- співпрацею з соціумом( школа.бібліотека, БК тощо);

- підвищенням рівня готовності батьків до створення умов соціалізації дитини;

- співпрацею з громадськими об’єднаннями, організаціями, фондами, асоціаціями;

- масові заходи, спрямовані на здійснення соціалізації особистості;

- інформаційним забезпечення ходу реалізації проблеми.

 

Освітній компонент соціалізуючого простору забезпечений:

- розгалуженістю видів соціальної діяльності дошкільника: соціальні та творчі   проекти, волонтерство, суспільні акції тощо;

- оновленням структури та змісту діяльності ЗДО,сучасні підходи, форми і методи роботи

- здійсненням освітнього моніторингу за темою науково-методичного дослідження;

- вивченням та поширенням перспективного педагогічного досвіду

 

Технологічний компонент моделі  забезпечений:

- оптимізацією всього творчого потенціалу педколективу;

- інноваційним змістом форм, методів, підходів до соціалізації дітей та організації освітнього процесу;

- просвітництвом батьків і взаємодіяєю сімї, ЗДО та інших соціальних інституцій;

- психологічним супровідом соціалізації дітей.

 Працюючи за науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз» у 2018 році зробили аналіз та оцінку впливу навчально- методичної проблеми на стан соціалізації дітей,а саме:

1.Ефективності освітніх заходів.

2.Співпраці усіх соціальних інститутів соціалізації.

3.Результатів впливу  проблеми на формуваня соціальних компетентностей дітей.

4. Моніторинга  адаптації та соціалізації дітей.

5.Результатів анкетувань педагогів, батьків.

6.Методичних рекомендацій, тренінгових занять.

Працюючи над науково-методичною проблемою у2017-2018 н.р. використовували такі форми роботи:

 • тижні педагогічної майстерності;
 • аукціон педагогічних ідей;
 • конкурс «Педідеї»;
 • творчі звіти педагогів;
 • педагогічні читання;
 • методичні фестивалі;
 • презентаціі творчих, соціальних проектів;
 • анкетування;
 •  тренінги;
 • круглий стіл ЗДО та ПЗСО;
 • семінари, практикуми
 • педагогічні ради

 На підставі визначених у річному плані пріоритетних завдань та напрямків роботи закладу  працюємо за розробленими нами системами та моделями виховання.

Розробили:

1.Систему виховання на основі цілісної формули здорового способу життя.

2.Систему роботи з художньо- естетичного розвитку.

3.Структурну модель організації економічного виховання.

4.Систему роботи щодо формування екологодоцільної поведінки.

5.Систему роботи з патріотичного виховання.

Метою роботи педагогів ЗДО за навчально-методичною проблемною темою 2018р.   визначено:

 - допомогти дошкільнику адаптуватися в нових сучасних умовах, в соціумі, що зазнає швидких змін в екологічній, економічній, правовій, інформаційній, комп'ютерній галузях, оволодіти досвідом старших, зрозуміти своє покликання, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в суспільстві. 

 

Всього груп в ЗДО -7 ( 6 груп в ЗДО та 1 група короткотривалого перебування дітей 5 –річного віку на базі ЗЗСО.)

Усього дітей в ЗДО на 01.06.18р.- 142 дитини

Планується випустити до школи в 1 клас -  41дитину

Планується зарахувати  до 1 мол групи- 24 дитини.

 

1. Організація освітньої роботи в  закладі дошкільної освіти у 2017-2018  навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Зміст освітнього процесу в ЗДО»Барвінок» реалізується відповідно до вимог освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років та освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

Використовувались парціальні освітні програми:

-«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

- «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. — Єфименко М. М.);

-«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

-«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.- МалишевськаІ.А. , Демидова С.К.)

Для реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти у ясла – садку  працюють гуртки:- туристично-краєзнавчий »Стежками рідного краю»;

- розвитку творчих здібностей»Домісолька» та»Дивосвіт»

Виходячи з науково-методичної проблеми  «Соціалізація дітей в сучасних умовах» , реалізації  у 2017-2018 навчальному році завершального етапу та аналізу освітньо-методичної роботи ,  педагогічний колектив Виноградівського ЗДО«Барвінок» окреслив такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Соціалізація особистості дошкільника на основі інтраіндивідуальної моделі освітнього простору.

2. Забезпечення високої якості та ефективності цілеспрямованого розвитку у сфері патріотичного виховання дошкільнят.

3. Використання інноваційних технологій, форм роботи для розвитку художньо-естетичних здібностей дітей.

4. Здійснення економічного виховання дошкільників шляхом предметно-операційної та трудової діяльності.

Уся робота адміністрації закладу спрямовувалася  на вирішення головного завдання - зробити ЗДО»Барвінок» сучасним дошкільним   закладом, який успішно буде провадити освітні послуги, буде позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.

      Враховуючи методичні рекомендації було проведено моніторингове дослідження дітей:

 

   Показники моніторингу  фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

Група

 

Рівень (%)

 

 

 

Високий

Достатній

Середній

Низький

Старша 30 ч.

34%

40%

23%

3%

Якість засвоєних знань

74%

Результати моніторингу свідчать про достатню якість організації та проведення занять з фізичного виховання інструктором з фізичного виховання Коваленко Н.І.

Особистісна готовність дітей старших груп визначалася шляхом моніторингу рівня розвитку дітей

Моніторингом було  охоплено- 41 вихованця старших груп. За результатами моніторингу встановлено:

Старша група

Математика

Грамота

Мовленнєвий розвиток

рівень

рівень

 

рівень

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

30ч.

55%

35%

10%

-%

53%

27%

15%

5%

56%

38%

6%

-%

Якість засвоєних знань

 

90%

 

80%

 

94%

                           

 

Група короткотривалого перебування

Математика

Грамота

Мовленнєвий розвиток

рівень

рівень

 

рівень

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

11ч.

50%

32%

18%

-%

17%

20%

24%

39%

22%

40%

38%

-%

Якість засвоєних знань

 

82%

 

37%

 

62%

                           

    Результати моніторингу свідчать про достатній  рівень засвоєння програмового матеріалу.                            Педагоги  під час організованої освітньої діяльності звертають увагу на психологічну готовність дитини до шкільного життя і проводять профілактичні заходи щодо шкільної дезадаптації (бесіди, сюжетно-рольові ігри, читання та обговорення творів, екскурсії).  У програмі «Дитина», «Впевнений старт» сім’ю визнано основною соціальною інституцією, яка відповідає за якісну підготовку дітей до набуття життєвої компетентності,  тому вихователі приділяють значну увагу співпраці з батьками.

 

  2.   Робота з батьківською громадськістю в закладі проводиться у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини, річного плану та направлена на інтеграцію родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, враховуючи інтереси, запити, цінності і матеріальне становище сімей.

         Врахувавши методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної

освіти з батьками вихованців(лист МОНУкраїни від11.10.2017р.№1\9-546) впроваджуємо нові сучасні підходи, що спрямовані на формування  взаємопорозуміння та довіри, побудови партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною.          

  Співпрацю реалізовуємо в таких напрямках:

-створення інформційно-просвітницького простору для батьків;

-сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне;

-залучення батьків до участі в освітньому процесі;

-узгодження понять, цінностей, педагогічної  позиції, досягнення  єдності виховних впливів на дитину в родині та закладі дошкільної освіти;

-формування партнерської  взаємодії між закладом дошкільної освіти і родиною.

Для реалізації принципів партнерства педагоги використовують такі форми роботи:

 • проведення батьківських зборів ;
 • презентації, майстер-класи, конкурси;
 • проведення бесід, анкетувань,тренінгів;
 • день відкритих дверей;
 • обговорення та консультації стосовно розділів програми «Дитина», «Впевнений старт»;
 • консультування батьків стосовно інтелектуальної, фізичної та психологічної готовності дітей до умов шкільного життя.

Узгодженність зусиль педагогів, батьків сприяла ефективності реалізації вимог Базового компоненту.

Аналіз роботи показав, що забезпечення єдності вимог ЗДО і сім’ї у вихованні та навчанні дітей досягається завдяки проведенню з батьками традиційних та інтерактивних форм роботи.

Найпоширенішим  засобом  інформуваня батьків про життя закладу дошкільної освіти є його сайт.

 

 1. Оптимізації методичної роботи в ЗДО сприяє впровадження у практику інтерактивних форм роботи з вихователями: круглий стіл, проблемний стіл, тренінги, перегляд вебінарів,  психологічні вправи-емпатії, мозковий штурм, асоціативні хвилинки,  хвилинки колективноготворчого мислення, мета-план, тощо  Ці активні форми роботи дають можливість педагогам об'єктивно оцінити себе, свої знання, уміння, навички, підвищують професійний рівень.

         Моніторингові дослідження педагогів засвідчили:

1.Зростання професійних здібностей педагогів.

2.Міра прояву мотивації  педагога зросла.

3.Зросла пізнавальна активність дітей -  до 62%

4.Діти стали активнішими на – 23

        Практичні аспекти соціалізації дітей в ЗДО»Барвінок»

  Формування соціальної компетентності дітей відбувається через використання педагогами  сучасних інноваційних технологій.                     

               Т ехнологія

                              П.І.Б. педагога

показник

       Ейдетика

Філенко Т.Б., Панченко І.О., Петрина О.С., Шапувал А.Д., Соценко Т.А.,  Теленик І.М., Кирилюк Л.М.

7 / 58%

       Орф-педагогіка

Філенко Т.Б., Панченко І.О., Зінченко Л.О, Петрина О.С., Кобзар І.А., Дмитрієва Т.Г. , Шапувал А.Д., Соценко Т.А., Ходій Л.П., Теленик І.М., Кирилюк Л.М.

11 / 92%

       Музейна педагогіка

Філенко Т.Б., Петрина О.С Шапувал А.Д Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Теленик І.М Соценко Т.А. Панченко І.О. Кирилюк Л.М., Філенюк Л.І. ,Ходій Л.П.

11 / 92%

     Технологія Т. Піроженко

Шапувал А.Д Філенко Т.Б., Панченко І.О.

3 / 25%                

        Мнемотехнологія

Філенко Т.Б., Зінченко Л.О,  Петрина О.С Кобзар І.А. Соценко Т.А. Дмитрієва Т.Г. Теленик І.М., Ходій Л.П., Філенюк Л.І.

9 / 75%

           Сендплей

Панченко І.О. Зінченко Л.О,  Петрина О.С Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Соценко Т.А. Шапувал А.Д., Філенюк Л.І.

8 / 67%

       ІКТ-технологія 

 

Зінченко Л.О,  Теленик І.М Панченко І.О., Філенюк Л.І.

4 / 33%

        Проектна

Панченко І.О. Зінченко Л.О,  Петрина О.С Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Кирилюк Л.М. Шапувал А.Д Соценко Т.А., Філенюк Л.І. Ходій Л.П.

10 / 83%

     Здоров’язбережувальна

Зінченко Л.О,  Соценко Т.А. Шапувал А.Д Петрина О.С Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Кирилюк Л.М. Панченко І.О., Ходій Л.П., Філенюк Л.І.

10 / 83%

     Пошуково-дослідницька

 

Панченко І.О. Шапувал А.Д Соценко Т.А.

3 / 25%

     Групова навчальна 

    діяльність

 

Зінченко Л.О,  Філенюк Л.І., Ходій Л.П.

3 / 25%

     Монтессорі-педагогіка

 

Шапувал А.Д., Соценко Т.А.

2 / 17%

     Педагогіка С.Русової

 

Шапувал А.Д

1 / 9%

      ТРВЗ

Шапувал А.Д Соценко Т.А. Теленик І.М., Ходій Л.П., Філенюк Л.І.

5 / 42%

      Педагогіка

     В.Сухомлинського

Ходій Л.П.

1 / 9%

  

 

 

Соціалізація дошкільників через використання інтерактивних форм і методів навчання

      Форми і методи

П.І.Б. педагога

показник

 

 

 

      Акваріум

Зінченко Л.О.,

1 / 9%

    Метод багатоканальної  діяльності

Ходій Л.П., Філенюк Л.І.,

2 / 17%

    Дерево рішень

Ходій Л.П., Дмитрієва Т.Г., Філенюк Л.І.,

3 / 25%

    Дебати

Ходій Л.П.,

1 / 9%

    Мікрофон

Ходій Л.П., Дмитрієва Т.Г., Зінченко Л.О., Філенко Т.Б., Кобзар І.А., Філенюк Л.І., Панченко І.О., Теленик І.М., Соценко Т.А.

9 / 75%

   Мозковий штурм

Ходій Л.П., Шапувал А.Д., Соценко Т.А. Панченко І.О.,

4 / 33%

   Снігова куля

Ходій Л.П., Дмитрієва Т.Г., Зінченко Л.О., Кобзар І.А., Філенюк Л.І.,

5 / 42%

 Групова навчальна діяльність

Ходій Л.П., Шапувал А.Д., Дмитрієва Т.Г., Петрина О.С., Соценко Т.А. Кобзар І.А.,

6 / 50%

 

 

 

   Ланцюжок

Ходій Л.П., Філенюк Л.І., Соценко Т.А. Дмитрієва Т.Г., Зінченко Л.О., Кобзар І.А., Теленик І.М.,

7 / 58%

   Робота в парах

Ходій Л.П., Філенюк Л.І., Філенко Т.Б., Панченко І.О., Соценко Т.А., Кирилюк Л.М.,

6 / 50%

 

 

 

   Метод протиріч

Шапувал А.Д.,

1 / 9%

 

 

 

   Інтерв’ю

Дмитрієва Т.Г.,

1 / 9%

   Асоціативна квітка

Кобзар І.А.,

1 / 9%

 

 

 

   Гарячий м’яч

Філенко Т.Б., Панченко І.О.,Кирилюк Л.М.,Соценко Т.А.

4 / 33%

   Карусель

Петрина О.С., Зінченко Л.О., Філенюк Л.І.,

3 / 25%

 

 

 

 

.

 

 

 

            Самооцінка здатності педагога до інноваційної діяльності:

 

 

                            Мотивація     Міра прояву: повна міра      достатньо    недостатньо

- допитливість                                                                    77%                  23%               0

- прагнення успіху                                                            54%                  46%                0

- прагнення самовдосконалення                                      62%                  38%               0

- прагнення лідерства                                                          0                      77%               23%

 

                               Професійні здібності

- володіння методами пед.дослідження                        15%                    85%                 0

-здатність до перебудови діяльності                              31%                   69%                 0

-здатність до співпраці                                                    77%                   23%                 0

- здатність акумулювати, використовувати                  46%                   54%                 0

 чужий досвід 

- здатність до самоорганізації                                         54%                   46%                 0   

 

       Очікування педагога від інноваційної діяльності(самооцінка)

 1. Особисте задоволення своєю працею -  69%.
 2. Суспільне значення       -  31%.
 3. Пріоритетне становище(увага) -  0%
 4. Матеріальна винагорода     -  0%

                                                    Самоаналіз ЗДО(педагоги)

         Якісні показники складових позитивного іміджу ЗДО за 5-бальною системою:

 

-кадрове забезпечення – 4,3 бал

-якість надання освітніх послуг - 4,7б;

-співпраця з громадою - 4,7б;

      - співпраця ЗДО і школи - 4,3б;

- стан матеріально-технічної бази – 3,7б

4. За результатами атестації покращився якісний показник кваліфікаційного складу педагогічного колективу : усього 15 педагогів

Вища кат.- 3 педагога-21%;  1категорія- 3 педагога- 21%;   2 категорія-1 педагог- 6 %;

спеціаліст-  8 педогогів- 52%.

У ЗДО працює 9  педагогів з освітнім ступенем магістра, що становить - 62%,

з освітнім ступенем бакалавра 5 вихователів - 33%,

з освітнім ступенем молодшого бакалавра 1 педагога – 5%.

 

  5.  Формуванню професійної активності молодих педагогів  сприяє робота Школи молодого спеціаліста.

     З метою надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї  у закладі  працює Консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.  

 

Співпраця ЗДО та ПЗСО

     В рамках укладеної Угоди  між дошкільною і початковою ланками освіти, організовано засідання круглого столу щодо ознайомлення вихователів старшої групи з новим Державним стандартом загальної початкової освіти та ознайомлення вчителів 4 класів з оновленою освітньою програмою «Дитина», було проведено спільне засідання  вихователів та вчителів початкових класів «Інтеграція освітнього процесу ДНЗ та ЗОШ на засадах спадщини В. Сухомлинського», батькам надано консультації психолога щодо готовності дитини дошкільного віку до шкільного життя.

Побудова соціалізуючого простору в ЗДО»Барвінок» на основі Інтраіндивідуальної моделі  забезпечила нам  виховання та соціальне становлення особистості дитини, як єдиного системного педагогічнго процесу, спрямованого на формування готовності дитини взаємодіяти з соціумом у різних сферах суспільної діяльності на основі ціннісного ставлення до себе, близького оточення, природи, світу прекрасного, праці, і головне – готовності дитини спрямовувати свою діяльність на благо людей і природи.

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що проблема соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціокультурних умовах не лише не втрачає своєї актуальності, а, навпаки, потребує додаткового дослідження з урахуванням зарубіжного та відчизняного соціально-педагогічного досвіду. Зокрема, на наш погляд, конструктивними є питання щодо забезпечення взаємодії ЗДО та соціального середовища як провідної умови соціалізації дитини, застосування активних технологій, інтерактивних методів організації навчально-пізнавальної діяльності дітей.

6. Матеріальна база. Фінансування закладу відбувається згідно помісячного розпису   асигнувань загального фонду місцевих бюджетів.

 

Придбано і поставлено на облік:

- холодильник на суму- 9999,00гр.;

 • придбано посуду - 5974,98 гр.
 • придбано постільної білизни,рушників, ковдр -27525,00гр
 • пральна машина LQ – 11999,00гр.
 • столи виробничі на харчоблок 4 шт.- 8000,00гр.
 • сухий басейн,спорт.інвентар- 7479,00гр.

Виноградівською сільською радою виділено кошти на:

1. Стіл виробничий-3шт та

  ванни мийні- 2 шт.усьго на суму: - 17893,00гр.

2. Машину для переробки овочей  - 23485,00гр.

 

Залучено коштів громади- передано і поставлено на облік матеріальних цінностей на суму:

- холодильник - 99900,00

- дитячі ігрові меблі на суму-2597,00гр.

                     Усього разом на суму: 125000,00 

 

Плануємо:

1.Провести поточний ремонт відкосів на фасаді дитячого садка  на суму - усього 499000,00гр.

2.Поточний ремонт холів,коридорів на суму- 3300,00гр.

3.Придбати ковдри,  посуд на 1 групу на суму-20000,00гр.

 

7. Харчування згідно рішення сесії сільської ради становить для батьків-50%.

Вартість харчування складає : сад - 23.00гр., яслі-17.00гр.

Виконання норм харчування дітей становить у середньому  - 83%

 

8. Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно – гігієнічних умов

 та    профілактика травматизму є одним із найважливіших питань у роботі закладу дошкільної освіти я/с «Барвінок». Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці» та інших нормативно – правових актів навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного розвитку вихованців.

     Дана робота проводиться в таких напрямках:

    -  створення безпечних умов для перебування дітей

     -  освітня робота з дітьми з питань БЖД

      - робота з коллективом з  ОП, ПБ

     - робота з батьками.

 Травматизму серед вихованців та працівників немає.

 

9. Звернення громадян. З вересня 2017року надійшло:

-усних- 2 звернення;

-письмових- 14 ; із них колективних – 2.

Усі вирішені позитивно.

 

Шашковий турнір

4 травня у Виноградівському СБК ім.Є.С. Матвєєва пройшов шашковий турнір серед вихованців ДЗО « Барвінок». У турнірі взяли участь вихованці середньої групи:                           Копєйкіна Валерія, Меркотан Даніель, Меркотан Катя, Сухина Артем, Тилиник Аліса,Чайка Нікіта та вихованці середньої «А» групи - Кобзар Софія та Коваленко Аріна.                               Також у турнірі прийняли участь вихованці старшої групи  - Баденко Олександр та Соценко Олег.

Переможцями турніру стали:

Меркотан Даніель I – місце

Копєйкіна Валерія II - місце

Чайка Нікіта III – місце

Усі учасники нагороджені призами, переможці турніру нагороджені грамотами.

 

                                                                             

 

 

 

 

                                                     

 

  

 

           

   Перше вересневе свято.

Ласкаве літо швидко промайнуло та залишило теплі спогади про відпочинок. Ясним промінчиком місяць вересень постукав у вікна всіх вихованців Виноградівського ЗДО я/с «Барвінок», запрошуючи їх до дитячого садочка. Адже на всіх чекає дивовижна подорож до країни Знань.  

Вже стало доброю традицією розпочинати новий навчальний рік в нашому закладі з проведення свята «Здрастуй, любий наш садок!», яке об'єднує в одну велику дружню родину вихованців, батьків та колектив дитячого садка. В залі панувала радісна атмосфера. Діти залюбки виконували пісні про дружбу та дитячий садок, із задоволенням декламували вірші про літо та Україну. А дівчатка старшої групи «Ромашка» продемонстрували неабиякі танцювальні здібності. Вони злагоджено та емоційно виконали танок «Барви рідної землі». Вихованці садочку уважно слухали розповідь ведучої свята Панченко І.О. про цікавий та різноманітний світ книжок. Адже саме вони допоможуть дошкільнятам потрапляти до країни Знань.

Вітальні слова промовила директор ЗДО Теленик О.П. Вона побажала колегам та батькам здоров'я, натхнення, терпіння. Акцентувала увагу на те, що цей навчальний рік для когось буде початком, а  для когось стане стартом перед навчанням у школі. Завітали на свято і шановані гості: заступник сільського голови Бідашку А.Д., представник спонсора Крамаренка С.В. завідувач магазину «Люкс» Мільонок І.В., меценат Проценко І.А.  Вони привітали дітей та дорослих зі святом. Бурхливими оплесками  батьки та працівники закладу відреагували на новину про початок  добудови двох групових приміщень та спортивної зали в новому навчальному році. Справжньою несподіванкою для дошкільнят став книжковий сюрприз - чарівний дзвіночок, який сповістив про те, що наш дитячий садок «Барвінок» широко відкриває двері для всіх і запрошує якомога частіше приходити до нас на гостини  на будь-які заняття, заходи, свята та розваги.

                                                                 Музичний керівник Ратушна І.М.

 

 

 

 

 «Тільки одна на землі Україна,

а ми – її доньки й сини!»

З метою формування патріотичних почуттів та виховання національної гідності 21 серпня  у нашому дошкільному закладі відбулося свято, приурочене Дню Державного Прапора  та Дню Незалежності України.

До святково прибраної зали завітали діти старших груп «Ромашка», «Бджілка» та середніх груп «Сонечко», «Дивосвіт», а також батьки вихованців. Дошкільнята мали можливість переглянути презентацію про національні та народні символи України, із зацікавленістю слухали розповідь ведучої свята Теленик І.М.  про неосяжні простори нашої країни та мальовничі її куточки. Діти продемонстрували вміння декламувати вірші, погралися в народну гру «Віночок». Дзвінко, емоційно, піднесено звучали пісні «Добрий день, матусю Україно», «Ти і я», «У нашій Україні», «Я маленька україночка». Припав до душі дітям і дорослим жартівливий український танок «Маленький музика». Виступи дітей сприймалися дорослими по- особливому, адже всі вони несли любов до рідної України.  

           Педагогічний колектив нашого закладу впевнений, якщо змалечку засівати зерна любові до України в дитячих серцях, виростуть із малят гарні та гідні люди – справжні патріоти України.

                                                                          Музичний керівник Ратушна І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень фізичної культури та спорту"

Дуже важливо від самого дитинства навчити дітей як берегти своє здоров’я, як його зміцнювати, що необхідно знати, щоб уникнути хвороб, як допомогти собі та іншим.

З 3 вересня  по 7 вересня цікаво та змістовно в ЗДО «Барвінок» пройшов "Тиждень фізичної культури та спорту ". 

Метою проведення Тижня є активізація фізкультурно – оздоровчої роботи, пропаганда фізичної культури та здорового способу життя, залучення дітей, батьків до занять фізичною культурою та спортом.

В рамках «Тижня фізичної культури та спорту» проведено різні заходи:

- тематичні ранкові гімнастики;

- свята і розваги;

- заняття, міні-заняття;

- екскурсії, цільові прогулянки;

- ігри: дидактичні, розвивальні, настільно-поліграфічні;

- випуск групових газет: «Ми за здоровий спосіб життя.»

- читання, розповідання, розглядання творів літератури, фольклору, усної народної творчості про здоров’я та спорт.

Тиждень здоров’я пройшов під  девізом: «Здорова дитина – здорова родина, здорова родина – щаслива країна!». У підготовці та проведенні «Тижня фізичної культури та спорту» приймали участь  працівники закладу та батьки вихованців.

Інструктор з фізичного виховання Коваленко Н. І.

Вихователь – методист Оліферчук Т.В.

Директор ЗДО Теленик О.П.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь